VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Provozovatel: Veronika Houšťová

Sídlo: El. Krásnohorské 279/30, Brno, 61800

IČ: 07010184, zapsaná v živnostenském rejstříku, hlavní předmět podnikání: výroba klenotů a příbuzných výrobků

Email: info@orgonitovysperk.cz

Telefon: +420704277221, telefon neslouží k zadávání objednávek

2. Úvodní ustanovení

2.1. Internetový obchod.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu, který je dostupný na webové stránce www.orgonitovysperk.cz, prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/orgonitovysperk na Facebooku, a dále stránky na Instagramu: https://www.instagram.com/orgonitovy.sperk/ (dále jen „obchod“), ve kterém prodávající nabízí orgonitové šperky, šperky z drahých kovů a související zboží. V obchodu je vždy u jednotlivých produktů uveden jejich detailní popis.

2.2. Kupující. Kupující nakupuje v obchodě jako spotřebitel, tedy při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3. Souhlas s obchodními podmínkami. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky na webu www.orgonitovysperk.cz a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.4. Recenze. Recenze zákazníků nejsou ověřovány.

3. Cena, platební podmínky a náklady na doručení

3.1. Cena. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou konečné, včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.

3.2. Způsob platby. Platba je možná pouze předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Na dobírku nezasíláme.

CZ: FIO 2901415819/2010

Pro kupující ze zahraničí:

IBAN: CZ9520100000002901415819

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kupujícímu je vystavena faktura v elektronické podobě do 2 pracovních dní ode dne přijetí platby.

3.3. Náklady na doručení. Zboží je zasíláno doporučenou zásilkou, zabalené do bublinkové obálky, aby nedošlo k jeho poškození. Poštovné většinou činí 99 Kč, při objednání většího množství zboží může být o něco vyšší. Kupujícímu je sdělena cena za dopravu při potvrzení objednávky.

3.4. Náklady na doručení do zahraničí. Zboží zasíláme i na Slovensko. (Poštovné je závislé na daném ceníku pošty. Většinou se pohybuje od 5-9 EUR.) Kupujícímu je sdělena cena za dopravu při potvrzení objednávky.

 4. Uzavření smlouvy

4.1. Zboží k prodeji. V obchodu je nabízeno zboží, které je aktuálně skladem, vystavením reálných fotografií. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají konkrétnímu prodávanému zboží. Odstín barevnosti se může minimálně lišit v důsledku rozlišení monitoru. Vystavení fotografií zboží není návrhem k uzavření kupní smlouvy.

4.2. Zakázková výroba. Nabízíme možnost nechat si vyrobit zboží na zakázku podle požadavků zákazníka. V takovém případě je zapotřebí kontaktovat prodávajícího a dohodnout se na podmínkách a ceně zboží individuálně. Doba k vytvoření orgonitového šperku na zakázku je 4-5 týdnů, pokud není dohodnuto jinak. K zakázkové výrobě je účtován poplatek od 500 Kč/cca od 21 EUR. Tento poplatek je nevratný. Zakázkový výrobek není možné vrátit ve 14denní lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. Objednávka. Kupující může realizovat koupi zboží prostřednictvím objednávky – kliknutím na tlačítko „koupit“ v e-shopu, zveřejněním zprávy pod obrázkem, přímou zprávou prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, či zprávou na serveru Facebook či Instagram. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je zpráva kupujícího prodávajícímu, že má o nabízené zboží za daných podmínek zájem. V případě, že dané zboží není již rezervováno, prodávající potvrdí přijetí objednávky a sdělí náklady na dopravu, popřípadě další podmínky (zejm. v případě výroby na zakázku).

4.4. Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzující zprávy o přijetí objednávky kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dní (v případě dovolené si prodávající vyhrazuje právo na potvrzení do 5 pracovních dní). Součástí potvrzující zprávy bude i znění obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky a pravidla o nakládání s osobními údaji. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.

4.5. Oprava chyb. V případě, že kupující zjistí chybu v objednávce, zejm. ve svých osobních či kontaktních údajích, sdělí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a uvede správné údaje.

4.6. Vlastnické právo ke zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5. Dodání zboží

5.1. Lhůta pro dodání zboží. Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky a uskutečnění platby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „dostupné“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.  

5.2. Kontrola stavu zásilky. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující odmítne převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat přepravci ideálně vč. pořízení fotografií a obsah zásilky reklamovat na jakékoli pobočce přepravce. Prodávající k tomu poskytne kupujícímu součinnost. 

5.3. Doklady. Doklady ke zboží, potvrzení a certifikáty odešle prodávající kupujícímu elektronicky ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 dnů.

5.4. Opakované doručení. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu nahradit způsobenou škodu. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

6.1. Lhůta. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

6.2. Uplatnění odstoupení. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě od doručení zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je poskytnut kupujícímu při potvrzení objednávky.

6.3. Vrácení peněz. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Zaslání zboží zpět prodávajícímu. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat na jeho adresu nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Pro případ vrácení zboží prodávající nenese odpovědnost za poškozenou zásilku během přepravy a poškozenou zásilku odmítne převzít. Tuto skutečnost musí kupující bezprostředně řešit s přepravcem.

6.5. Vrácení poškozeného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

6.6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny komponentů nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

7. vadné plnění (REKLAMACE)

7.1 Jakost při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

7.2. Práva z vadného plnění. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal, nejpozději do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nedodržením návodu k použití.

7.3. Vyřízení reklamace. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. závěrečná ustanovení

8.1. Právní řád. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena v českém, případně slovenském jazyce. Uzavřenou kupní smlouvu bude prodávající archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro kupujícího.

8.2. Salvátorská klauzule. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

8.3. Provoz internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetového obchodu, případně přerušit provoz internetového obchodu na neomezeně dlouho dobu.

8.4 Vyřizování stížností. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího.

8.5. Kontrola. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kodexy chování. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7. Obecné řešení sporů. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

9. DALŠÍ INFORMACE

9.1. Drátek na krk. Ke každému šperku zasíláme drátek na krk jako dárek. Drátek je přikládán zdarma, nevztahuje se na něj odpovědnost za vady.

9.2. Materiál. Orgonitový šperk je vyroben z polyesterové pryskyřice. Obsahuje mosazné piliny, minerály (včetně křišťálu), kovové/dřevěné symboly. Očko na zavěšení je vyrobeno z mosazného/nerezového/měděného drátu.

9.3. Údržba a čištění orgonitového šperku. Šperk nevystavujte vysokým teplotám (nad 50°C). Orgonit není potřeba nijak čistit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje v obchodě, zejm. na stránkách www.orgonitovysperk.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce: Veronika Houšťová

Sídlo/Bydliště: El.Krásnohorské 279/30, Brno, 61800.

IČ: 07010184

Email: info@orgonitovysperk.cz

Telefon: +420 704 277 221 

 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo platební údaje.

 

 1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikační fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jednu nebo více

zvláštních fyzických, fyziologických, genetických, psychických, ekonomických,

společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu

osobních údajů. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Správce

zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce

získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a

kontaktní údaje. 

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na

poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a

zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Účelem zpracování osobních údajů je:

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany

správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4.Doba uchování údajů 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím stranám s vyjímkou facebooku, jakožto vlastníka tohoto portálu, který má k datům přístup a dopravní společnosti pro uskutečnění objednávky. Účetní firma, která zpracovává účetnictví.

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že

se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení

datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslo,

antivirový program. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze správce

a tito zpracovatelé:

 1.       Facebook
 2.       Dopravní společnost
 3.           Účetní firma

7. Zpracovatelské smlouvy

Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Česká pošta: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky

Účetní firma: https://docs.google.com/document/d/172cNp1YDH79ip4rzvIIgWWd-2DMdDwlF8MwiwoR8lig/edit?usp=sharing

 

 1. Závěrečné ustanovení

Na základě písemně dohodnutého obchodu potvrzujete, že jste seznámen, jak s

podmínkami ochrany osobních údajů, tak že je přijímáte v celém rozsahu. Správce je

oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023

 

Facebook
Facebook
Instagram